คลองตาล ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินในส่วน ๒๐% ระดับจังหวัด และ ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Read More

หอกลอง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินใน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Read More

หอกลอง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินใน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Read More

มะต้อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินในส่วน ๒๐% ระดับจังหวัด และ ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Read More

ท่าช้าง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินในส่วน ๒๐% ระดับจังหวัด และ ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ

Read More